MENU
Home

Our Lable

Artists

Instrument

Albums

Compiration

Links
Japanesereal audio


PMR-0004
COLOR / MIZUYO KOMIYA

01. TSUGARU OVERTURE
02. MEBAE
03. SEA WIND (SHIOKAZENI FUKARETE)
04. SPRING RAIN
05. AKATOMBO
06. TSUGARU WAVE
07. AIDAMA
08. MOEGI
09. AKANEGUMO
10. RURI
11. KOHAKU
12. NAKISUNA


amazon Color - ¬‹{‘ã

COLOR

Lie on the grass and look up at the sky.
Clouds slowly drift by. Refreshing breezes brush against the cheeks.
Gentle sun rays.
Slow passage of time. Moments when you appreciate all that exists.
Mind becomes blank. My existence becomes only that of the Eyes, Ears, Scents and Skin.
Tedium that never bored.
If you can let yourself be, listening to the notes of the Koto flowing from the speakers, then time is yours, in the world that is all your own.
Koto is one of the stringed instruments that was introduced to us from China, later than mid 5th century AD. However, wooden kotos have been found from the archeological sites of the Yayoi Period (3 BC-3 AD)and there have been several figurines of clay playing the koto found from the Kofun Period (3 AD-7 AD) as well.

By the time of the Middle Ages, koto was being played at the court either together with other ancient court instruments or on its own as it developed into a solo instrument. And it was soon being introduced to the general public. So over a thousand years have passed and koto has become one of the instruments representative of Japan. It is said that the notes made by the Japanese instruments have sounds of nature (alive) in them. In the 25 chords of the koto, there may sounds of the refreshing Spring breezes.

Normally we use koto with 13 chords but the recordings for this album were made with a 25 chorded koto. Since there is a wide range of notes from the upper and lower registers of the instrument, it may at times remind you of a harp. Again because there are pieces with the tuning based on the Western notes, it might be easier to familiarize yourself with the feel of the chords. The combination of the notes produced by the 25 strings stringing up into the air and disappearing as they will, is certain to let you forget the noise and the flux of the city so you may have a time of relaxation and ease.